Polityka prywatności

Polityka prywatności w DrewHouse.

Informacje ogólne

DrewHouse lub Administrator - DrewHouse Robert Drobny, ul. Wesoła 43, 34-300 Żywiec.

Państwo - czyli osoby fizyczne, których dane osobowe DrewHouse przetwarza jako administrator danych osobowych.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez DrewHouse

DrewHouse realizując swoje funkcje biznesowe przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

Proces (cel) przetwarzania

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

Prowadzenie działań marketingowych

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy:

a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub

b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

Umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Dane przetwarzać będziemy:

a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;

b) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;

d) w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4 lit. e;

e) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa;

w zakresie marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu

Badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu oraz marketing bezpośredni produktów i usług

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy

a) w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Archiwizowanie dokumentów

Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Sporządzanie statystyk

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom

Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Realizacja przychodzących zgłoszeń

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.)

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

W celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione

Prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

- promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z agencją oraz w celu komunikacji
- badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług
- w celach analitycznych
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Dostarczanie newslettera

Art. 6 ust. 1lit. a) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu cofnięcia zgody

 

 

Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane DrewHouse przez podmiot, z którym DrewHouse zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane mogą być udostępniane przez DrewHouse:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. agencjom reklamowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, agencjom badawczym, itp.);
 • innym podmiotom z grupy kapitałowej DrewHouse tj. podmiotom powiązanym kapitałowo z DrewHouse;
 • w przypadku fanpage’y prowadzonych na portalach społecznościowych, odbiorcami danych mogą być użytkownicy danego portalu.
 • DrewHouse nie przetwarza danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez DrewHouse przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Kontakt z Administratorem

W przypadku chęci ich wniesienia do DrewHouse , jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@drewhouse.eu, w temacie wiadomości wpisując „DrewHouse dane osobowe”;
 • listownie: DrewHouse, ul. Wesoła 43, 34-300 Żywiec.