Hajduki Nyskie k. Nysy / 131 m2 / budowa od 11.2020 nadal/