Narama k. Krakowa / 241 m2 / budowa od 01.2022 nadal/